FORGOT YOUR DETAILS?

အေျကာင္းအရာ

ဒိ႒ (ပါဠိ) မ်က္စိျဖင့္ တပ္အပ္ ေတြ႔ျမင္သိရွိျခင္း

ျမန္မာဒိ႒သည္ အက်ဳိးအျမတ္မေမွ်ာ္ေသာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပညာ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ မီဒီယာစုံတင္ဆက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ဓာတ္ပုံဆိုင္ရာျပပြဲမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ မီဒီယာစုံလက္ရာမ်ားကို ျပသေပးျခင္းကို လက္ခံစီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔က လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ႐ိုက္ခတ္လႊမ္းမိုးမႈ စတင္ကတည္းက ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမွာမၾကဳံစဖူးေျပာင္းလဲမႈကာလတစ္ခုကို ေတြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ အလြန္ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွသည္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ဆီသို႔ အကူးအေျပာင္းမွာ အစပ်ဳိးစပင္ ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္မီဒီယာက႑သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အမွတ္အသားတစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္တိုင္ တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိေသာ မွတ္တမ္းတင္သည့္အလုပ္မွာ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ၏ မရွိမျဖစ္ အရင္းခံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားအတြင္း ေနရာခ်ထားႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေရာက္ရွိလာမည့္ကာလမ်ားတိုင္ အကဲျဖတ္ခ်င့္တြက္ႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား၏ တင္ဆက္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ စင္ျမင့္အျဖစ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည္။ မၾကာခဏပင္ ]သတင္း}ဆိုသည့္အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြးေတာပုံ၏ ကန္႔ကန္႔သတ္သတ္ ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ နယ္ပယ္အရ ယင္းအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို သတိမမူလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကသည္။ တသီးတသန္႔ရွိခဲ့သည့္ ဆယ္စုမ်ားစြာမွ ျမန္မာ၏ ေပၚထြက္လာျခင္းသည္ ယင္းအေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေမာ္ကြန္းထိုးမွတ္တမ္းတင္သည့္လုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အရွိဆုံး ေနရာမ်ားအနက္တစ္ခုအျဖစ္သာမက အေရးပါလွသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေမာ္ကြန္မွတ္တမ္းတင္အလုပ္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး ေသခ်ာရန္အလို႔ငွာ ထိုးထြင္းမႈရွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ေပသည္။

ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕လယ္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ျပခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အလုပ္ေနရာကို ငွားရမ္းရရွိႏိုင္ပါသည္။ ငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ စာမ်က္ႏွာ ထိပ္ပိုင္းရွိ 'ဆက္သြယ္ရန္' တက္ဘ္ မွတစ္ဆင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆက္အသြယ္ ရယူေစလိုပါသည္။

ေမာ္ကြန္မွတ္တမ္းအႏုပညာရပ္ကို ပံ့ပိုးျခင္း

" ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သူ႕ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနေသာ လူမႈေရး႐ႈခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ရာ အရည္အေသြးျပည့္၊ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွီၿပီး လြတ္လပ္သည့္ မွတ္တမ္းေမာ္ကြန္းလက္ရာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ အာမခံၿပီးျဖစ္သည့္ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာစုံလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ အားမာန္ျပည့္ျပည့္ႏွင့္ တက္<ကရွင္သန္ေသာ အသိုက္အ၀န္းကို ပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးရန္"

ပညာေရး

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ရပ္မ်ား အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ခင္းက်င္းျပသမႈ

ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံျပပြဲမ်ား လက္ခံက်င္းပျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာစုံတင္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ျပသေပးျခင္း

ပေရာဂ်က္မ်ား ေထာက္ကူပံ့ပိုးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပညာ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ မီဒီယာစုံပေရာဂ်က္မ်ားကို ေထာက္ကူပံ့ပိုးေပးျခင္း

TOP